Communicatie

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Daarom zijn goede contacten en informatie-uitwisseling tussen groepsleerkracht en ouders noodzakelijk. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in. Daarom zorgen we voor informatie en ontmoetingen tussen ouders en leerkrachten.
Samen zijn we sterk. Deze uitgangspunten geven we vorm in het onderwijs en in de organisatie. 

 

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor ouders. In alle groepen wordt dan een toelichting gegeven op de werkwijze en de doelen waaraan gewerkt gaat worden.

 

Ouderinformatie gesprekken

Om nog beter op de onderwijsbehoeften van de kinderen in te kunnen spelen, hebben de leerkrachten informatie nodig van de ouders. Komt een kind in een nieuwe groep bij een nieuwe
leerkracht dan worden ouders in het begin van het schooljaar in één van de eerste weken uitgenodigd voor een oudergesprek met de groepsleerkracht(en). Ouders worden gevraagd te vertellen wat zij denken dat hun kind nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren op school.

 

Contactmomenten

Tijdens het rapportagegesprek wordt de ontwikkeling van de kinderen kort besproken. Dit gesprek vindt plaats tussen de leerkracht en het kind, de ouders maken deel uit dit gesprek.
Wilt u tussentijds weten hoe het met uw kind gaat dan kunt u vanzelfsprekend een afspraak maken met de groepsleerkracht. 

 

Inloopmomenten

In groep 1 t/m 8 zijn 4 maal per jaar inloopmomenten. Op deze momenten kunnen ouders in de klas komen kijken om, na schooltijd, met hun kinderen te kijken wat ze mee bezig zijn. Op de schoolkalender staan de verschillende data en tijden vermeld.

 

Nieuwsbrief en berichten

Schoolnieuwtjes worden via Parro verzonden. Parro wordt ook gebruikt om via de app met ouders-leerkrachten een gesprekje te beginnen, in te schrijven op
ouderavonden en mededelingen vanuit de klas of school te versturen.