Schoolcommissie

Schoolcommissie (SC)

Inleiding.
Door de organisatiestructuur is er niet altijd meer een directe relatie naar de scholen. Het bestuur opereert meer op afstand. Daardoor zou het kunnen gebeuren dat de betrokkenheid tussen de school en de gemeenschap waar zij deel van uitmaakt, afneemt. Omdat we juist deze wederzijdse betrokkenheid van groot belang achten, is de schoolcommissie destijds in de organisatiestructuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Borsele gehandhaafd. Het belang van de schoolcommissie is in verband met de gewenste relatie tussen school en gemeenschap dermate hoog ingeschat dat hij is verankerd in de toenmalige statuten van het SKOB.

In de statuten SKOB stond over SC het volgende
Artikel 11 Schoolcommissie
Het bestuur stelt voor elke onder het bestuur van de stichting ressorterende school een schoolcommissie in. De schoolcommissie is belast met advisering van de directie ten aanzien van de operationalisering van het beleid op schoolniveau.
De taak, werkwijze, wijze van besluitvorming en samenstelling van de schoolcommissies wordt geregeld bij bestuursreglement met dien verstande dat:
a. in deze commissies in ieder geval zitting zullen hebben personen voorgedragen door het personeel, de ouders van leerlingen van de onder het bestuur van de stichting staande school en het kerk- parochiebestuur.
b. voor het geval iemand op het tijdstip van verkiezing tot lid van het bestuur, lid is van een schoolcommissie eindigt laatstgenoemd lidmaatschap.
3. Het advies van de schoolcommissie aan de directeur kent een hoge mate van gewicht.

Taken van de schoolcommissie
De globale taakinhoud en organisatie waren vastgelegd in:
A-D1 managementstatuut en in A-S1 statuten SKOB

Verankering van de schoolorganisatie in de dorpsgemeenschap.
De Zandplaat is een dorpsschool. Een dorpsscholen bezetten een prominente plaats binnen de dorpsgemeenschap. De scholen hebben een verantwoordelijkheid naar de dorpsgemeenschap, omgekeerd heeft de gemeenschap een verantwoordelijkheid jegens de school. Vanuit de ouders is deze relatie formeel geregeld via de MR.
De schoolcommissie poogt de relatie tussen de school en de gehele dorpsgemeenschap te leggen. Dus niet alleen met de ouders, maar ook bijvoorbeeld met de parochie. De wijze waarop de schoolcommissie wordt samengesteld en ingevuld kent een hoge mate van vrijheid zodat elke dorp een commissie met een eigen gezicht kan vormen. Op deze wijze is op De Zandplaat (binnen de gestelde kaders) een commissie samengesteld die het best past bij de cultuur van Ovezande.

De schoolcommissie zorgt voor schoolnabijheid voor ouders.
Door de structuur van het Prisma Scholengroep zou het kunnen gebeuren dat de betrokkenheid van ouders bij de schoolorganisatie afneemt. Door de schoolcommissie kan de betrokkenheid juist worden vergroot. Er dient een directe relatie te zijn met de oudervereniging of het oudercomité van de school.
Aanbevolen wordt om de samenstelling van de schoolcommissie zodanig te kiezen dat er een breed veld aan expertise aanwezig is. Hierbij valt te denken aan deskundigheid op het gebied van huisvesting, financiën, jeugdzaken enz.

Schoolcommissie adviseert de directie
De SC is actief op schoolniveau, met een belangrijke taak in de advisering van de directie m.b.t. operationalisering van beleid. Daarnaast vervult de schoolcommissie een belangrijke rol in de te houden tevredenheidsmetingen Deze tevredenheidsmetingen dienen in het kader van kwaliteitszorg periodiek uitgevoerd te worden en hebben als doel te peilen hoe de ouders de school ervaren.
Om de directie deskundig en goed te kunnen adviseren is het van groot belang dat er binnen de schoolcommissie een brede deskundigheid aanwezig is.

De relatie tussen de schoolcommissie en de MR
Op elke school is ook een MR actief, welke wordt gevormd door 2 leden uit het team en een evenredig aantal ouders. De MR heeft een wettelijk vastgelegde taak ten opzichte van de besluitvorming op de school. De gebieden waarop zij instemmings- dan wel adviesbevoegdheid hebben zijn vastgelegd in het MR-reglement.
De schoolcommissie houdt zich voor een deel met dezelfde zaken bezig als de MR, echter zonder formele bevoegdheden. Hun rol is met name het adviseren van de directie. Hoewel zij geen formele bevoegdheden hebben, hebben zij wel het recht om bij een fundamenteel verschil van mening, een bindende uitspraak van het bestuur te vragen.
Vanuit het gegeven dat zowel de schoolcommissie (als adviseur van de directie) als de MR (als formeel inspraakorgaan) zich voor een deel met dezelfde beleidsvelden bezighoudt, is het wenselijk om een directe relatie te leggen tussen beiden. Het is daarom wenselijk dat één plaats binnen de schoolcommissie wordt ingeruimd voor een vertegenwoordiger uit het ouderdeel van de MR. Een vertegenwoordiging van de MR tijdens de Schoolcommissie vergaderingen is de andere optie. In de praktijk vergaderen SC en MR samen en trekt de MR zich terug bij besluitvorming.

Werkwijze van de schoolcommissie
De schoolcommissie komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. De schoolcommissie kiest zelf een voorzitter. Op de vergaderingen van de schoolcommissie is een directielid van de school vertegenwoordigd.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde dienen te komen in de vergaderingen van de schoolcommissie zijn:
vakantierooster, formatieplan, jaarplan met activiteiten, schoolontwikkelingsplan, begroting, gebouwen/onderhoud, schoolomgeving(tuin en schoolplein), overblijven, voor- en naschoolse opvang, en tevredenheidsmetingen.

Samenstelling van de schoolcommissie:
Samenstelling SC:
1 persoon direct vanuit oudercomité
1 persoon voorgedragen door oudercomité
1 persoon voorgedragen door het team
1 persoon voorgedragen door de parochie
personen aangezocht door SC zelf. (minimaal 3)

Wijze van besluitvorming
Er zal worden gestreefd naar overeenstemming. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt kan de voorzitter besluiten over te gaan tot stemming, waarbij iedere stem een gelijkwaardig gewicht heeft. Bij het staken van de stemmen besluit de voorzitter.

Leden schoolcommissie De Zandplaat:
mevr. S. de Winter (vanuit SC) secretaris
mevr. C. den Toonder (vanuit de parochie)
mevr. M. Buise (vanuit het team)
dhr. N. van Zunderen (vanuit SC)
mevr. W. Vleugel (vanuit SC)
dhr. A. den Toonder (vanuit SC )
mevr. K. Voet (namens oudercomité)