Overblijfregeling

Overblijfregeling ‘de Zandplaat’ te Ovezande

Algemeen
Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauzes van maandag, dinsdag, (incidenteel op woensdag), donderdag en vrijdag. Deze regeling is opgesteld door het schoolbestuur in nauwe samenspraak met de groep overblijfouders.

Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingbevoegdheid met betrekking tot deze overblijfregeling; dit geldt tevens voor elke wijziging of aanvulling van deze regeling. De ouders/verzorgers van de kinderen die van de overblijfregeling gebruik maken dienen de regels van deze regeling en de daarvan afgeleide Huisregels te respecteren.

In de bijlage zijn de Huisregels opgenomen. Voor het gebruik van de overblijfregeling dient door de ouders/verzorgers een vergoeding betaald te worden, de zogenaamde Overblijfkosten. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld op de algemene ouderavond. Organisatie De organisatie van het overblijven berust bij de directie. De directie is belast met de uitvoering en de financiën. Hieronder vallen taken als het opstellen van een rooster, het coördineren en bijhouden van de administratie, contact onderhouden met het schoolteam en de overblijfouders, het beheer van financiën en regelen van vervanging bij ziekte van een overblijfouder. Het overblijven wordt begeleid door overblijfouders.

Op de drukke overblijfdagen (maandag, dinsdag en donderdag) zijn er twee overblijfouders, op vrijdag wordt met één overblijfouder volstaan. Het overblijven begint aansluitend op de lestijd van de ochtend, 12.00 uur. Voordat er met de maaltijd begonnen wordt, wassen de kinderen eerst hun handen. Er wordt gestreefd naar rustmomenten voor en na de maaltijd voor een gebed. Hierna gaan ze buiten spelen. Als het slecht weer is, wordt er binnen gespeeld. Kinderen geven bij de groepsleerkracht aan dat ze overblijven, dit wordt genoteerd. Taken van de overblijfouders zijn: Het controleren van de aanwezige kinderen; toezicht houden tijdens het eten en spel; zorgen dat de overblijfruimte netjes achterblijft; zorgen dat de overblijvers hun eigen eetspullen opruimen; Financiën. Aan het overblijven zijn overblijfkosten verbonden.

Het overblijven kost €1,25 per keer met een maximum van €5,- per week per gezin. De ouders die gebruik hebben gemaakt van de overblijfregeling krijgen vanuit school een rekening. Deze kan contant worden betaald. Ook kan het bedrag per bank worden overgemaakt. Van de gelden worden materialen e.d. voor de overblijvers gekocht. Indien dan nog gelden over zijn, worden de gelden aangewend voor aanschaf van bijzondere spullen (voorbeelden uit het verleden zijn: kast voor overblijfmaterialen, geluidsinstallatie, toneellichtinstallatie). De aanschaf van materialen gebeurt in goed overleg tussen de overblijfouders en de directie. Betrokkenheid school Voor eventuele aansprakelijkheid is door het schoolbestuur een collectieve verzekering afgesloten via de besturenbond, deze verzekering omvat o.a. een aanvullende wettelijke aansprakelijkheid voor leerlingen, een schoolongevallen-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

In geval van noodsituaties wordt een beroep gedaan op de directie van de school of op de in school aanwezige leerkrachten. Als er iets belangrijks gebeurt in de overblijftijd, melden de overblijfouders dit aan de leerkrachten/directie. Bij problemen met kinderen wordt de directie op de hoogte gebracht. Als er tijdens het overblijven met een of meerdere leerlingen problemen ontstaan, zal de directie gesprekken voeren met de ouders. Levert dit geen oplossing dan zal de directie nogmaals bemiddelen en eventueel kunnen besluiten dat de betrokken leerlingen van verdere deelname worden uitgesloten. De ouders kunnen bij het schoolbestuur in beroep gaan. Slotbepalingen In zaken waarin deze overblijfregeling en de huisregels niet voorzien, beslist de directie. Huisregels t.b.v. het overblijven De kinderen groep 1 t/m 8 kunnen op maandag, dinsdag, woensdag (als er typeles is) donderdag en vrijdag: eten vanaf 12.00 uur, aansluitend buitenspelen tot 12.45 uur. Een kwartier voor schooltijd nemen de leerkrachten het toezicht over van de overblijfouders.

De overblijfkosten zijn vastgesteld op € 1,25 per keer met een maximum van € 5,00 per gezin per week. De kinderen die overblijven geven dit ’s morgens aan bij de groepsleerkracht. Het overblijven, begint om 12.00 uur. Die kinderen die niet overblijven gaan naar huis, de kinderen die wel moeten overblijven, blijven in de klas. De overblijfkinderen gaan eventueel naar de wc en wassen hun handen. Ze pakken hun eten en drinken uit hun tas en wachten in de klas tot alle kinderen die moeten overblijven zover zijn. De leerkracht begeleidt de kinderen naar de hal en zorgt ervoor dat zij plaats nemen aan tafel. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 lopen, na het handen wassen in de klas, met de kinderen mee naar de hal. Zij wijzen de kinderen hun zitplaats. De kinderen van groep 1/2 krijgen een plaats aangewezen door de overblijfouders (leerkracht groep 1/2 loopt met de kinderen mee naar het hek). De kinderen wachten tot alle overblijfkinderen rustig aan tafel zitten. De overblijfouder geeft aan wanneer er gegeten gaat worden. Er wordt gestreefd naar rustmomenten voor en na de maaltijd voor een gebed. Er wordt thee door de school verstrekt. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de kinderen eten en (evt.) drinken voor de maaltijd meegeven. De kinderen nemen geen snoep mee. De kinderen hebben een placemat waar de eigen overblijfspulletjes op liggen. Er wordt rustig gegeten. De kinderen komen niet van hun plaats af (dus ook niet om een kopje terug te zetten, tas op te hangen etc.). De overblijfouder geeft aan wanneer de kinderen van tafel kunnen om hun spullen in hun tas te gaan doen. Als de kinderen klaar zijn ruimen ze gezamenlijk op onder leiding van de overblijfouders. Na de maaltijd en voor het spelen is er gelegenheid voor het poetsen van de tanden. Kinderen moeten het materiaal hiervoor zelf meenemen. Indien het regent, spelen de kinderen binnen in de hal. Er kunnen spelletjes gepakt worden uit de overblijfkast. Indien het regent mogen de kinderen die niet overblijven niet naar binnen voordat het 12.45 uur is. Indien een kind toch eerder is, kan gewacht worden onder het afdak. Ook tijdens het overblijven, gelden de op de school gangbare gedragsregels: niet rennen in de school, geen scheld- en schuttingwoorden, luisteren naar de overblijfouder(s), respect voor elkaar, géén grote mond. De schoolregels zijn ook tijdens het overblijven van toepassing. Bij brutaal gedrag of niet luisteren mag de leerling bij een leerkracht in de klas eten. De leerling gaat na het eten niet buitenspelen.

Bij brutaal gedrag of niet luisteren bij het buitenspelen mag de leerling naar binnen (melden bij de leerkracht). De keer erop gaat de leerling niet mee naar buiten om buiten te spelen. In het mapje wordt bijgehouden wie niet naast wie zit, wie zich niet heeft gedragen en welke sanctie telt. Ouders worden na twee keer sanctie op de hoogte gesteld. Met betrekking tot gedragsproblemen bij het overblijven is een passage overgenomen uit het ‘Overblijf reglement van R.K. basisschool ‘de Zandplaat’. Als er tijdens het overblijven met één of meerdere leerlingen problemen ontstaan, zal de directie gesprekken voeren met de ouders. Levert dit geen oplossing op dan zal de directie nogmaals bemiddelen en eventueel kunnen besluiten dat de betrokken leerlingen van verdere deelname worden uitgesloten. De ouders kunnen bij het schoolbestuur in beroep gaan.

Verlies, beschadiging of vermissing van het door een kind meegebrachte speelgoed, is voor eigen risico. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders op de hoogte gesteld van de gang van zaken bij het overblijven. In geval van geschil over deze huisregels beslist de directie.