Leerlingenzorg

Naast de groepsleerkracht is de intern begeleider verantwoordelijk voor de extra zorg aan leerlingen met problemen. De intern begeleider organiseert alle speciale zorg die op de school voorkomt, tevens legt zij de contacten met schoolbegeleiders, specialisten en zorginstellingen. Leerlingen die op leer- of gedragsniveau problemen blijken te hebben, worden op onze school extra begeleid.

Via een intern zorgcircuit (het stappenplan) trachten we het kind op te vangen en extra te helpen in of buiten de klas. Maandelijks vinden er besprekingen plaats , waar leerling/problemen kunnen worden ingebracht. In alle gevallen waar besluiten vallen, worden ouders/verzorgers ingelicht. Indien binnen de school niet voldoende hulp geboden kan worden, kan een consulent van de schoolbegeleidingsdienst, een pedagogisch hulp- en advies bureau, of het zorgplatform worden ingeschakeld.

In alle gevallen worden de ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht van de probleemstelling en mogelijke plannen. Onderwijskundige rapporten en handelingsplannen zijn voor de betrokkenen steeds ter inzage. Op de Zandplaat staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling hoog in het vaandel. We hebben o.a. een pestprotocol wat nageleefd wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen zich in de basisschoolperiode veilig voelt, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.