Informatieverstrekking

Informatieavond
Binnen drie weken na het begin van het nieuwe schooljaar, wordt er voor alle ouders een informatieavond georganiseerd. Het is belangrijk voor de contacten tussen school en huis, dat u deze avond bijwoont. Op deze avond wordt door de groepsleerkrachten informatie gegeven over heel veel zaken betreffende de organisatie en het onderwijs in de groep. Het is een goede gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en met de ouders van haar/zijn klasgenoten. De informatie voor de ouders van groep 8 zal in het teken staan van de voorbereidingen voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Ouderavond
Jaarlijks wordt de ouderavond georganiseerd. Deze avond is bestemd voor alle ouders van onze leerlingen. U ontvangt dan algemene informatie over de gang van zaken op school. Tevens worden de jaarverslagen van de directie, de MR en het OC gepresenteerd. Op deze avond komt ook het financieel verslag aan de orde en de hoogte van de ouderbijdrage wordt opnieuw vastgesteld. De informatieavond wordt gekoppeld aan de ouderavond.

Ouder-info-gesprek
Voor de herfstvakantie worden alle ouders uitgenodigd voor het persoonlijke ouder-info-gesprek. U kunt als ouder over uw kind vertellen, over wat u belangrijk vindt dat de nieuwe leerkrachten moeten weten als deze komend jaar met uw kind gaan werken. Naast wat we op school weten (overdracht vorige leerkrachten, leerlingvolgsysteem, signaleren, contact met de kinderen enz.) is deze informatie erg belangrijk voor de juiste afstemming. Ouder-info-gesprekken worden gehouden vanaf de zesde schoolweek, dit indien het kind bij nieuwe leerkrachten in de klas komt.

Rapportgesprekken en de inloopmiddagen
Drie keer per jaar worden de ouders van leerlingen in de groepen 3 t/m 8 op school verwacht voor een gesprek met de groepsleerkracht. Zij kunnen dan in dat gesprek het rapport van hun kinderen bespreken. Voor groep 1 en 2 zijn er oudergesprekken in februari/maart en aan het eind van het schoojaar. Wilt u tussentijds weten hoe het met uw kind gaat, dan is dit vanzelfsprekend ook mogelijk. Maak dan een afspraak met de groepsleerkracht. In de Zandplaatkalender staan 4 'inloopmiddagen' gepland. U kunt dan de klas van uw kind binnenlopen om alles eens te zien waar de kinderen mee bezig zijn. De inloopmiddagen hebben een informeel karakter.

Mededelingen
Indien er mededelingen zijn vanuit de school worden deze meegegeven aan de kinderen in de vorm van de welbekende 'gele' schoolnieuwtjes. Ook zullen de schoolnieuwtjes terug te vinden zijn op de website. Indien u de schoolnieuwtjes per mail wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij de directie.